กฎระเบียบแรงงานอธิบาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (LWPD) วันนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม 2561) ได้ชี้แจงข้อบังคับที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเกินสองชั่วโมงต้องปล่อยให้คนงานลาพักงานไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนที่จะทำงานล่วงเวลา

“อย่างไรก็ตามการแบ่งนี้อาจไม่ได้รับการบังคับหากลูกจ้างตกลงที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน” นายลักษณ์วรรณกล่าว

นายจ้างผู้ฝ่าฝ่าฝืนข้อบังคับต้องเสียค่าปรับสูงสุด 20,000 บาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสายด่วน LWPD ที่ 1506 ส่วนขยาย 3