คลังแจงคืบหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

คลังเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ล่าสุดยังไม่พบเอ็นพีแอล

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือนตุลาคม 2560 ว่า สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากและมีการกระจายตัวครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาต 384 ราย ใน 63 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ นครราชสีมา 41 ราย กรุงเทพมหานคร 32 ราย และร้อยเอ็ด 27 ราย
ทั้งนี้ มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 176 ราย ใน 50 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้เปิดดำเนินการ 95 ราย ใน 40 จังหวัด และมีผู้ปล่อยสินเชื่อ 74 ราย ใน 36 จังหวัด ด้านการปล่อยสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ณ เดือนกันยายน 2560 มีสินเชื่ออนุมัติสะสม 2,928 บัญชี เป็นเงิน 92.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 31,498.32 บาทต่อบัญชี การอนุมัติสินเชื่อประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 2,050 บัญชี เป็นเงิน 67.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.34 ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติและสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 878 บัญชี เป็นเงิน 24.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.66 ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ โดยมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,966 บัญชี เป็นเงิน 67.21 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีสินเชื่อค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน 58 บัญชี เป็นเงิน 1.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.60 ของสินเชื่อคงค้างรวม ทั้งนี้ ยังไม่มีสถิติสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน หรือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)
สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้เป็นทางเลือกของประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน โดยเร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 164,161 ราย เป็นเงิน 7,403.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 10,000 ล้านบาท สามารถจำแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติประชาชนทั่วไป 153,567 ราย เป็นเงิน 6,932.09 ล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 10,594 ราย เป็นเงิน 471.62 ล้านบาท
นายพรชัย กล่าวว่า การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงกวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินการสะสมของปีงบประมาณ 2560 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีการจับกุมผู้กระทำผิด 1,576 คน.-สำนักข่าวไทย